Move2golf B.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 51692031. Op alle door Move2golf B.V. (hierna te noemen: Move2golf) gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing (onder uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag). Iedere abonnementhouder is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van Move2golf. 

Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met en op alle leveringen en diensten van Move2golf. Move2golf is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde, voorwaarden treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan geldt. De bekendmaking geschiedt per e-mail, te verzenden naar het door de abonnementhouder op het inschrijfformulier opgegeven emailadres, dan wel het nadien aan Move2golf doorgegeven gewijzigde e-mailadres. De abonnementhouder wordt geacht de nieuwe, gewijzigde, voorwaarden te hebben aanvaard, tenzij hij/zij vóór de datum waarop de nieuwe, gewijzigde, voorwaarden van kracht worden schriftelijk of per e-mail ter zake protesteert, in welk geval zijn/haar abonnement van rechtswege eindigt per de datum waarop de nieuwe, gewijzigde, voorwaarden van kracht worden. 

Abonnement

Het abonnement wordt aangegaan voor 1 maand en kan slechts worden opgezegd met inachtneming van een kalendermaand. Het abonnement is strikt persoonlijk en het abonnement (waaronder begrepen alle eventuele rechten en vorderingen jegens Move2golf) zijn niet overdraagbaar (waarmee partijen beogen goederenrechtelijke werking aan deze bepaling toe te kennen). Move2golf kan van geval tot geval met een abonnementhouder afspreken dat in een specifiek geval het abonnement wel kan worden overgedragen aan een derde, doch Move2golf is daartoe nooit verplicht/gehouden.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Move2golf is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen van zowel contributies als overige kosten aan te passen, in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW en ook ter correctie van inflatie, zulks op de wijze die Move2golf gepast voorkomt (bijvoorbeeld CPI-prijsindexen); indien de abonnementhouder met een prijswijziging niet instemt is de abonnementhouder in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Automatische incasso van abonnementsgelden

Bij het afsluiten van het abonnement (lees: het aangaan van de overeenkomst) dient de abonnementhouder direct  (tenzij anders overeengekomen), de contributie over de gebroken maand waarin het abonnement wordt aangegaan, te voldoen. Alle overige contributie dient te worden voldaan via automatische incasso. Deze wordt geïnd door Move2golf BV telkens vóór of uiterlijk op de eerste of vijftiende dag van de maand waarop de contributie betrekking heeft. Eventuele boetes en overige kosten worden bij eerstvolgende gelegenheid eveneens met automatische incasso geïnd. De abonnementhouder is verplicht ervoor zorg te dragen dat ten tijde van de incassering een toereikend saldo op zijn/haar bank- of girorekening aanwezig is. Wanneer een incasso wordt gestorneerd is Move2golf, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling en/of andere kennisgeving is vereist, gerechtigd een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren; de verschuldigdheid ter zake wordt hierbij door de abonnementhouder erkend. Wanneer u melding doet van onterechte incasso, en het geïncasseerde bedrag storneert, wordt een boete doorberekend ad € 30,- welke bij de eerstvolgende incasso geïnd wordt. De abonnementhouder verkeert bij niet tijdige betaling van rechtswege in verzuim en is niet gerechtigd zijnerzijds aanspraak te maken op nakoming van deze overeenkomst totdat deze schuld is voldaan. Move2golf heeft in dat geval het recht de toegangsmogelijkheden van de abonnementhouder tot de golfsimulator ruimte te blokkeren en de abonnementhouder toegang tot de golfsimulator ruimte te ontzeggen. Als Move2golf over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de abonnementhouder, is de abonnementhouder aansprakelijk voor de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Ook in dat geval is de abonnementhouder niet gerechtigd zijnerzijds aanspraak te maken op nakoming van deze overeenkomst totdat alle door Move2golf in rekening gebrachte kosten en openstaande saldi betaald zijn. 

Privacy 

Move2golf gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. De persoonlijke gegevens van abonnementhouders worden in de ledendatabase van Move2golf opgenomen en verwerkt, zulks voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,  om de leden te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betreffende abonnementhouder.

Persoonsgegevens 

Abonnementhouder is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoons bankgegevens, en verklaart met het ondertekenen van het inschrijfformulier de gegevens naar waarheid ingevuld te hebben. Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van de abonnementhouder (bijvoorbeeld adres- of bankgegevens) dienen direct aan Move2golf te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Move2golf kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen de kosten ter zake in rekening gebracht worden aan de abonnementhouder; de abonnementhouder erkent hierbij de verschuldigdheid ter zake. 

Beëindiging abonnement

Het abonnement geldt voor onbepaalde tijd en kan slechts worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren via een opzegbrief. 

Reserveringen 

De golfsimulator ruimte dient te allen tijde van tevoren via het reserveringssysteem op de website van Move2golf gereserveerd te worden. Move2golf kan niet instaan voor de bezetting. Het niet op de gewenste dag en/of het gewenste tijdstip kunnen reserveren, is nimmer reden tot restitutie. 

Openingstijden 

De golfsimulator ruimte is in beginsel 15 uur per dag, 7 dagen per week geopend. De abonnementhouder erkent en onderkent dat er doorgaans geen toezicht aanwezig is in de golfsimulator. De abonnementhouder erkent en onderkent voorts dat hij/zij zich ervan bewust is dat gebruikmaking van de golfsimulator ruimte een zekere kans op ongevallen c.a. met zich brengt. De abonnementhouder erkent en onderkent dat hij/zij de faciliteiten van Move2golf geheel op eigen risico gebruikt. Voorts zal de abonnementhouder zich te allen tijde dienen te houden aan de volgende voorschriften: – de abonnementhouder is verplicht te allen tijde “in te checken” door gebruik van de pincode, ook als derden al aanwezig zijn en/of gelijktijdig met een derde wordt aangekomen; – de abonnementhouder mag maximaal het aantal gereserveerde uren in de ruimte verblijven. De abonnementhouder stemt er uitdrukkelijk mee in dat toezicht wordt gehouden door gebruik van camera’s (waaronder begrepen het maken van opnames ter controle achteraf), en de abonnementhouder stemt er uitdrukkelijk mee in dat het door de camera’s opgenomen beeldmateriaal wordt bewaard door Move2golf. Move2golf is gemachtigd de openingstijden aan te passen. Aanpassing van openingstijden geeft nimmer recht op restitutie.

Annulering en no-show

Annulering van al gemaakte reserveringen kan tot 2 uur voor de aanvangstijd van het gereserveerde blok. Indien niet tijdig geannuleerd en/of wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de reservering worden er zogenaamde no-show kosten ad € 10,- per gereserveerd uur aan de abonnementhouder doorberekend. Deze kosten zullen bij de eerstvolgende incasso, volgens, in overeenstemming met Algemene Voorwaarden, van de bank of girorekening, tezamen met contributie, verrekend worden. 

Sluitingen

Move2golf is bevoegd de golfsimulator voor reparatie en onderhoudswerk, en ook voor competities en evenementen te sluiten, waarbij geldt dat wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt, de abonnementhouder daaraan geen enkele aanspraak jegens Move2golf kan ontlenen (dit zal derhalve nimmer een tekortkoming zijdens Move2golf opleveren). Move2golf is te allen tijde gemachtigd een al gemaakte reservering – zonder opgaaf van reden – te annuleren. Bij sluitingen langer dan 24 uur heeft abonnementhouder enkel dan recht op restitutie als er geen sprake is van overmacht aan de zijde van Move2golf. 

Huishoudelijk reglement 

Move2golf heeft huisregels opgesteld, die aanwezig zijn in de golfsimulator ruimte. De huisregels zijn eveneens te vinden op de website, of per e-mail opvraagbaar. De abonnementhouder verklaart zich met die huisregels uitdrukkelijk akkoord. Move2golf is gerechtigd deze huisregels eenzijdig te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde, huisregels treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan geldt. De bekendmaking geschiedt per e-mail, te verzenden naar het door de abonnementhouder op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres, dan wel het nadien per e-mail aan Move2golf doorgegeven gewijzigde e-mailadres, met de mededeling dat de huisregels zijn gewijzigd en dat de nieuwe, gewijzigde, huisregels ter inzage liggen in de golfsimulator ruimte. De abonnementhouder wordt geacht de nieuwe, gewijzigde, huisregels te hebben aanvaard, tenzij hij/zij vóór de datum waarop de nieuwe, gewijzigde, huisregels van kracht worden schriftelijk of per e-mail ter zake protesteert, in welk geval zijn/haar abonnement van rechtswege eindigt per de datum waarop de nieuwe, gewijzigde, huisregels van kracht worden. 

Ontzegging toegang 

De abonnementhouder dient zich te houden aan de door Move2golf gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van en door Move2golf gewenste orde en/of discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Move2golf te allen tijde gerechtigd de toegang te weigeren of te ontzeggen aan de abonnementhouder. Dat geldt eveneens voor personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. Het weigeren of ontzeggen van toegang zal nimmer leiden tot vermindering en/of teruggave van de contributie. In voorkomend geval kan de abonnementhouder daaraan geen enkele aanspraak jegens Move2golf ontlenen (dit zal daarom nimmer een tekortkoming van Move2golf opleveren).

Aansprakelijkheid 

Move2golf, is nimmer aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade (waaronder begrepen materiële en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de abonnementhouder en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook) met uitzondering van, onder voorbehoud van in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Move2golf. Move2golf is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies van of diefstal van eigendommen van de abonnementhouder en/of derden, met uitzondering van, onder voorbehoud van in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Move2golf. Het gebruik van de apparatuur en het volgen van een training is geheel voor eigen risico van de abonnementhouder. Iedere abonnementhouder is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor (de gevolgen van) al dan niet persoonlijke ongevallen en zijn/haar al dan niet persoonlijke bezittingen. Move2golf adviseert de abonnementhouder om zich ter zake passend te verzekeren. Iedere abonnementhouder is jegens Move2golf aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van Move2golf toegebrachte schade. Abonnementhouder is aansprakelijk voor schade aan en/of storing van de golfsimulator (ruimte) door toedoen van gebruiker, welke hem/haar verweten kan worden. Eventuele kosten als gevolg van deze schade/storing kunnen aan de abonnementhouder doorbelast worden.

Abonnementhouder draagt verantwoordelijkheid voor de aan hem/haar verstrekte accountgegevens en toegangscode. De gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen nimmer aan derden verstrekt worden. Diefstal en/of schade als gevolg van het aan derden verstrekken van deze gegevens zal abonnementhouder volledig toegerekend worden. 

Conformering overeenkomst 

De abonnementhouder verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier/ machtiging automatische incasso de door Move2golf opgestelde huisregels (zowel de huidige versie als op een later tijdstip verschenen nieuwe, gewijzigde, versies) en deze Algemene Voorwaarden (zowel de huidige versie als nieuwe, gewijzigde, versies) strikt na te leven en alle eventuele instructies van Move2golf, ook als die niet volgen uit het inschrijfformulier, de huisregels en deze Algemene Voorwaarden, op te volgen en uit te voeren. Move2golf is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich daaraan niet strikt houdt de toegang tot de golfsimulator ruimte te ontzeggen, zulks voor een door Move2golf te bepalen duur, zonder dat de abonnementhouder daaraan enige aanspraak jegens Move2golf kan ontlenen (dit zal derhalve nimmer een tekortkoming zijdens Move2golf opleveren). 

Overige bepalingen 

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door (de directie van) Move2golf beoordeeld en beslist. 

Slotbepaling 

Overeenkomsten tussen de abonnementhouder en Move2golf kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan. Door zijn inschrijving verklaart de abonnementhouders deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Move2golf te accepteren en hiernaar te handelen. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Move2golf zijn per e-mail op te vragen. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig, nietig en/of vernietigd is, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig en van kracht en zullen partijen de ongeldige, nietige en/of vernietigde bepaling vervangen door een geldige, niet nietige/vernietigbare bepaling die naar zijn aard en strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige, nietige en/of vernietigde bepaling. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het abonnementhouder en Move2golf zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank van Haarlem.